Raad van Bestuur

De raad van bestuur van het zorgbedrijf bestaat uit 5 leden. Eén lid wordt afgevaardigd door de gemeenteraad en vier leden worden afgevaardigd door de raad voor maatschappelijk welzijn.

In februari 2019 is een nieuwe raad van bestuur aangesteld. Deze personen zetelen in de raad van bestuur: de heer Johan Serkeyn (SP.A), de heer Thomas De Mey (VLD), de heer Jacques Mevis (Groen), mevrouw Zinab El Jaouhari (SP.A) en mevrouw Joke Boone. (CD&V)

 

Van links naar rechts: Jacques Mevis, Thomas De Mey, Johan Serkeyn, Joke Boone, Zinab El Jaouhari en Lode Peeters (Algemeen Directeur).

 

De belangrijkste bevoegdheden van de raad van bestuur zijn de volgende

 • het vaststellen van het organogram, de personeelsformatie en de rechtspositieregeling;
 • Het afsluiten, opzeggen en wijzigen van samenwerkingsovereenkomsten met externe organisaties;
 • Niet-gebudgetteerde exploitatie – of investeringsbeslissingen of beslissingen met een totale waarde van boven 30.000 euro (excl. BTW);
 • Aanstelling, ontslag en evaluatie van de Algemeen Directeur;
 • Goedkeuren en wijzigen van het huishoudelijk reglement;
 • Aanduiden van bestuurders zonder stemrecht, met raadgevende stem;
 • Oprichten van adviescommissies;
 • Aanpassing van de dagprijzen, gebruikersvergoedingen, huurbedragen, enz. (behoudens indexering);
 • Wijziging van het opnamebeleid, het toewijzingsbeleid en eventuele voorrangsregels;
 • Wijziging van de dienstverlening;
 • Het vaststellen van een systeem van klachtenbehandeling;
 • Het vaststellen van een organisatiebeheersingssysteem.