Directiecomité

Het directiecomité assisteert de algemeen directeur bij de uitvoering van het dagelijks bestuur, bij het voorbereiden van de beleidsrapporten (meerjarenplan, budget en jaarrekening) en bij het voorbereiden van de rapportering naar de Raad van bestuur.

 

Het directiecomité bestaat uit de volgende medewerkers:

  • de heer Lode Peeters, algemeen directeur (en voorzitter van het directiecomité)
  • mevrouw Linda De Bremme, coördinator thuiszorg
  • mevrouw Ann Verhaeren, directeur residentiële ouderenzorg
  • mevrouw Christine Van Laethem, directeur kinderdagverblijf KaDeeke
  • mevrouw Sofie Bruyninckx, stafmedewerker organisatieontwikkeling
  • de heer Wim Robberechts, interne preventieadviseur

 

De raad van bestuur, het directiecomité en de algemeen directeur hebben een afsprakennota gesloten. Deze afsprakennota omvat als het ware het engagement van de algemeen directeur en het directiecomité die het mee mogelijk maken voor de raad van bestuur om zijn opdracht te realiseren:

  • Sturen van de organisatie
  • Toezicht en controle uitoefenen
  • Normen en waarden bepalen
  • Verantwoordelijkheid dragen voor acties en beslissingen van de organisatie

Wat betreft de bevoegdheden die gedelegeerd worden aan de algemeen directeur en het directiecomité wordt in deze afsprakennota tevens geduid hoe die gerapporteerd worden aan de raad van bestuur.

Onderaan deze website staat de link naar de afsprakennota.